Hallinto

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittava kirkkovaltuusto, jonka toimikausi on neljä vuotta. Kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä.

Kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan kirkkoneuvoston, joka valmistelee kaikki kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Kirkkoneuvostoon kuluu puheenjohtajana kirkkoherra sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä.

Lisäksi kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastajan. Kirkkovaltuusto on valinnut vuosille 2019-2022 tilintarkastuksen suorittamaan Oy Audiator Ab:n, vastuullisena tarkastajana JHTT, Vesa Keso.

Mahdollisuus vaikuttaa

Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloitteet tulevat kirkkoneuvoston käsiteltäviksi. Jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asia valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa.


Vastuuryhmät

Seurakunnassamme on siirrytty tiimimuotoiseen työskentelyyn, missä työntekijöistä ja vapaaehtoisista seurakuntalaisista koostuu eri työmuotojen vastuuryhmät. Kunkin työmuodon vastuuryhmästä huolehtii työalan tiimivastaava:


Lapsityö, lastenohjaaja Riitta Jokihaara p. 0447440033
Nuorisotyö, nuorisotyönohjaaja Hanna Sippola p. 0447440043
Lähetystyö ja aikuistyö, kirkkoherra Juha Aila p.0447440040
Diakoniatyö, diakonissa Päivi-Riitta Koivisto p.0447440041